Historie

První zmínky se datují k roku 1893. Prní valná hromada se konala 16 května 1893 s programem:

 1. Objasnění stanov a jejich přečtení
 2. Roztřídění členů na činné (25) a přispívající (8)
 3. Volby:
  • velitelem byl zvolen pan Šindelář (starosta)
  • podvelitelem Josef Zajíc
  • jednatelem pan J. Beran (učitel)
  • revizory účtů V. Zahradník (54) a F. Korbelář (89)
  • komise dozorová F. Hořavka (obuvník) a A. Morávek
  • členové výboru: J. Brož (84), F. Prášil (93), J. Brož (78)
  • H. Nýdrle (74), F. Kosina a J. Tůma
 4. Roztřídění činných členů na lezce (8) a stříkače (6)
 5. Přispívající členové platí ročně 1 zlatý a 20 krejcarů
 6. Odsouhlaseno zakoupit pečeť spolkovou, knihy, 3 F polnice a postupně další výzbroj a vybavení
 7. Spolek se přihlašuje k župní jednotě Semilské

stara-hasicarna.jpg

Již v prosinci 1893 byly zakoupeny látky na plátěné stejnokroje od „Šlechty z Lomnice“ a krejčí Prášil z Nové Vsi tyto stejnokroje na míru ušil. Dále bylo rozhodnuto o zakoupení ruční hasičské stříkačky a výzbroje od „Smejkal Praha“. Žebříky byly vyrobeny v Bělé u mistra koláře a kožené opasky ušil místní švec pan Hořavka. Nedostatek peněz byl řešen náborem dalších členů spolku, a to pochůzkou po domech v obci. Výsledek byl, že spolek má nyní 33 členů činných a 37 členů přispívajících. V únoru 1895 byl spořádám první ples hasičů, byl hojně navštíven a čistý výnos činil 31 zlatých a 90 krejcarů. Bylo rozhodnuto pořádat tyto plesy každoročně, a to střídavě v hostince u pana Hadince a Mládka. V tomto roce obdržel spolek finanční příspěvek od zemské župy hasičské 50 zlatých. Ihned byly zakoupeny potřebné hadice. Spolek dále vyvíjel aktivní činnost hasičskou, kulturní a společenskou pořádáním plesů, spolkových zábav a akcí v průběhu let.

V červnu 1897 byl v Bělé uspořádán první župní sjezd hasičů za účasti 12 sborů a velkého množství občanů z Bělé a širokého okolí. Ráno byla sloužena v místním kostele mše za účasti hasičů. Od 14 hodin pak cvičení, a to útok na dům č.p. 1, hostinec a zemědělskou usedlost. Tento útok předvedli hasiči z Bělé, Nové Vsi a Syřenova. Po skončení akce pokračovala volná zábava. V roce 1903 vlastnil sbor 1 čtyřkolovou ruční stříkačku, 1 přenosnou ruční stříkačku, 6 m savic, 160 m hadic, 4 žebříky a další drobné vybavení (vědra, háky a pod.). V roce 1913 byl zakoupen nový dvoukolový naviják na hadice, přilbice a nové pracovní obleky. Bylo vybudováno nové hasičské skladiště, a to na náklad obce. V tomto roce přijel do naší obce na kontrolu zemský inspektor, pochválil práci spolku a naše skladiště označil jako vzorné. Od roku 1915 do roku 1918 byla činnost spolku částečně oslabena v důsledku války a odchodem mnoha mužů do ní. Přesto se spolek snažil udržovat svoji aktivn činnost hasičskou, ale i kulturní. Postupně spolek doplnil hadice (150 m), čímž byla větší možnost zásahu od zdroje vody.

Léta ubíhala a činnost spolku je stále aktivní. V roce 1929 z valné hromady vzešel požadavek k zakoupení nové motorové stříkačky. Byl dán návrh na obecní úřad a zastupitelstvo. Dne 2.6. 1929 bylo rozhodnuto, aby sbor učinil zápůjčku na koupi nové motorové stříkačky „EBERT“ a k tomu 200 m hadic. Zápůjčka byla provedena u Spořitelny v Bělé, a to obnosem 63.000 Kč za rukojemství obce, která se zavázala splácet veškeré úroky až do vyrovnání půjčky. Ručitelé za sbor jsou: Jan Šindelář (starosta), Josef Jíra (89) a Josef Brož (78). Stříkačka byla tedy přivezena. Ihned bylo provedeno znovu rozdělení činných hasičů a ty na čety lezců, stříkačníků, motoristů, na ochrannou četu a samaritánce. V roce 1930 bylo požádáno o přispěvek na nákup stříkačky a obdrženo bylo 6000 Kč od státu.

V dalším období bylo provedeno přistavení požární zbrojnice ke starému obecnímu domu vedle Kampeličky. Sbor stále aktivně pracoval na úsecích hasičstva, pořádal cvičení, soutěže a sjezdy, vždy za účasti sousedních sborů a velkého zájmu občanů. Těsně před vypuknutím druhé světové války navštívil naši obec krajský velitel hasičů a do pamětní knihy napsal: „Není hoden svobody, kdo pouta kuje“. V průběhu války byla činnost sboru částečně oslabena, hlavně na úseku společenského života kulturních akcí. Vlastní činnost hasičů pokračovala cvičením a udržováním techniky v provozuschopném stavu. I v roce 1940 zde byl krajský velitel na kontrole a do kroniky zapsal „V neštěstí ve štěstí doufej“.

Toto se nám vyplnilo teprve v květnu 1945. Již od ukončení války nastalo velmi rychlé obnovení činnosti hasičů, a to hlavně na úseku kulturního a společenského života v obci. Pořádány byly soutěže a sjezdy hojně navštěvované občany.

Další významnou změnou v činnosti spolku byl Únor 1948, kdy v dalších obcích byla činnost spolková zpolitizována, přesto ale činnost hasičská i kulturní byla v popředí naší obce. Činnost byla nyní organizována do okrsků. Zde se každoročně odbývala činnost námětových cvičení v okrsku. Dochází k přeměně názvu „hasiči“ na „požárníky“ Ke zlepšení došlo v otázce financování sborů, které přešlo na národní výbor, který zajišťoval potřebnou techniku a vybavení včetně pohonných hmot.

V roce 1951 bylo zakoupeno auto Tatra 805 a předěláno na hasičské auto nákladem 63.000 Kč a zakoupeny další potřebné hadice. V roce 1962 došlo k zakoupení nové motorové dvoukolové stříkačky a tím získal náš sbor velmi dobré vybavení pro svoji činnost.

V současné době cvičí družstvo mužů, žen a dětí. Nákup motorové stříkačky byl řádně oslaven. Byla přivezena ze Slatiňan, na několika místech v obci vyzkoušena, vždy řádně „pokřtěna“ a předvedena její síla našim spoluobčanům. Nákupem nové techniky již bylo velmi těsno ve staré požární zbrojnici, a proto bylo rozhodnuto postavit novou hasičskou zbrojnici, a to na místě starém. Stavba byla prováděna v akce „Z“ za veliké účasti hasičů a občanů. Vyžádala si značného úsilí orgánů obce, starosty pana B. Salaby, tajemníka V. Svobody za přispění náčelníka hasičstva okresu pana B. Plichty. V květnu 1983 u příležitosti 90 let hasičů bylo proveden slavnostní otevření vybudované zbrojnice za široké účasti požárních sborů a funkcionářů okrsku, okresu a ústředního výboru hasičů z Prahy. Byl proveden slavnostní nástup před hasičárnou, vyznamenání zasloužilých hasičů, dále pak společný odchod na hřiště, kde byla okrsková soutěž, ukázka staré i nové techniky, odpolední estráda a večer taneční pobava. Akce se velmi zdařila. Na zadní budovu hasičské zbrojnice byl zabudován sušič hadic, dříve tam bylo několik sušičů dřevěných. Sbor stále aktivně pracuje na všech úsecích činnosti, na soutěžích pravidelně muži, ženy a děti

V roce 1994 byla zakoupena cisterna CAS 25, a to od Kolory Semily s plným vybavením za 90.000 Kč. Pořízení této cisterny opět pozvedlo činnost sboru, je stále činný. V současné době sbor vlastní: hasičskou cisternu CAS 25, dvoukolovou hasičskou stříkačku DS 16 (v opravě), přenosnou stříkačku PS 12 s přívěsem, přenosnou stříkačku PS 6, dostatečné množství hadic a potřebných technických věcí pro činnost sboru.

Závěrem uvádíme velitele sboru, kteří se podíleli na dobré činnosti sboru od jeho počátku do dnešních dnů.

 • Prvním starostou byl Jan Šindelář (64) a dále velitelé:
 • Josef Brož (78)
 • Josef Brož (84)
 • František Houžvička (40)
 • Vincenc Buchar (27)
 • Josef Korbelář (91)
 • Karel Viezner (115)
 • Vladimír Svoboda (96)
 • Josef Jíra (28)
 • Zdeněk Brož (41)
 • a nyní Jiří Broul (11)

SDH Bělá >> Historie


Fotogalerie

1760.jpg

více >>


Domů Mapa stránek